top-logo-page
phone-contact-top-icon Rezervace: 778 071 917
address-top-icon Krásný Dvůr 51,
439 72 Krásný Dvůr

Všeobecné Obchodní Podmínky 

Provozovazel. Vigrok s.r.o. Krásný Dvůr 51, Krásný Dvůr 439 72, IČ 06851037

platné od 22.2.2018

 

Všeobecné smluvní podmínky Penzionu Krásný Dvůr 51 (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Penzion Krásný Dvůr 51, Krásný Dvůr 439 72, (dále jen ubytovatel) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Penzionu jako objednatel objednává (dále jen zakaznik).

 

1. Rezervace pokoje, platební podmínky a podmínky storna rezervace. Na základě objednávky (písemnou objednávkou, elektronické přes rezervaci on-line případně emailem či telefonicky SMS) uvede klient své jméno, číslo telefonu, termín pobytu, počet osob (dospělí+děti) a ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi.

Pokud si rezervujete pokoj v období od 1. května do 10. září  Je nutné uhradit zálohu (min. 50 % z ceny ubytovaní) na účet ubytovatele, variabilní symbol (datum plánovaného příjezdu). V případě, že zbývá méně než 30 dnů před nástupem do penzionu, povinen zakaznik uhradit zalohu ve vyši 100% z ceny ubytovaní. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito obchodnímí podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte emailem daňový doklad. Doplatek ceny za ubytování lze uhradit v hotovosti nebo platebni kartou po příjezdu do Penzionu. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit minimálně 30 dní před začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30 dni před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli následující storno poplatky:

30 - 0 dní před příjezdem = 100 % z celkové ceny pobytu

Další upřesnění viz. storno podmínky níže.

 

2. Ubytovací podmínky. Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 15 hodin nejpozději do 22 hodin v den nástupu (příjezdu). V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě. Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.

Při předání Vás seznámíme s objektem penzionu, jeho součástmi a předáme Vám klíče od pokoje, hlavního vchodu, a branky.

Jako ubytovatelé si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 1000,- 2.000,- Kč ( dle počtu ubytovaných osob ). Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 200,- Kč. Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit. Během užívání pokoje a součástí penzionu je nutné dodržovat následující zásady: nestěhovat nábytek ani jeho části z pokoje či z objektu ven

nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů

není dovoleno ubytování s domácími zvířaty pokud to předem zákazník neoznámí a nedohodne podmínky

zákazníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v značně znečištěné obuvi

zákazníkům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo

při odchodu z pokoje či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak pokoje samotné, tak vstupní dveře do objektu

zákazník je povinen chovat se v pokoje a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár

v apartmánech i v celém objektu je zákaz kouření (v případě zjištění kouření Vám bude stržena částka 1000,- Kč z Vaší kauce), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor)

šetřit vodou a energiemi

řádně pečovat o svěřený majetek

dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin

Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

 Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.

Penzion neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, tuto službu je možné si ale připlatit dle cen platného ceníku.

udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném

parkování pouze na vyhrazeném parkovišti před objektem

V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíče odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje. Ubytovatel si před Vaším odjezdem překontroluje stav pokoje a jeho vybavení. Bude-li vše v pořádku vrátí zákazníkovi složenou kauci. Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném pokoju, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

 

3.Storno podmínky

Úvod:

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel penzionu).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 1 den před uskutečněním pobytu. Záloha činí 100% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

2. Při zrušení rezervace 30 -0 den před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

3. Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.

4. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1. Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

2. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

 

Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů:

1. Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

2. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.

3. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

4. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

 

4.Závěrečná ustanovení:

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 22.02.2018.

2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, sms).

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, sms).

5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem

 

 

 

Doufáme, že se Vám u nás v penzionu bude líbit a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt!

Kolektiv penzionu Krásný Dvůr 51.