top-logo-page
phone-contact-top-icon Rezervace: 778 071 917
address-top-icon Krásný Dvůr 51,
439 72 Krásný Dvůr

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních a identifikačnich údajů obsažených v kontaktnem formuláři správcem Penzion Krásný Dvůr 51Victor Okopnyi, společnosti Vigrok s.r.o., se sídlem Krásný Dvůr, 51, 439 72, IČO: 06851037 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 41126 (dále jen „Správce”) (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání smlouvy.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 jméno a příjmení,

 poštovní adresa,

 emailová adresa,

 telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce

 

Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 1 (jeden) rok. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že

 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

 důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.